card

Налуу амны нэвтрэлт

0 градусаас дээш 30 градус хүртэл налуутай 2,6*2,2 хөндлөн огтлолоос багагүй талбайтай налуу амыг нэвтэрнэ.

Мөн налуу амны барилга байгууламж, хүдэр болон хоосон чулуулгийг ялгаж ачих бункер, өргүүрийн барилга байгууламжийг мэргэжлийн өндөр түвшинд барьж байгуулна.