card

Инженерингийн үйлчилгээ

Захиалагч талын хүний  нөөцийг удирдан зохион байгуулж, далд уурхайн малталт нэвтрэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажиллах хүчээр хангана.